Regulamin

Regulamin sprzedaży

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady zawierania przez Sprzedawcę umów z Klientem, ich warunki oraz prawa i obowiązki stron Umowy w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, a także dostawy produktów cyfrowych.

2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Sprzedawca – Karolina Rabiega, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Rabiega z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Niemcewicza 3/3, kod pocztowy: 80-447, posługująca się nr NIP: 6182118413 oraz REGON: 386369648.

2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za jej pośrednictwem.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).

4. Strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://www.karolinarabiega.pl

5. Produkt – dostępny w asortymencie Sklepu produkt cyfrowy lub usługa świadczona drogą elektroniczną, jak np. umożliwienie udziału w szkoleniu online lub dostęp do treści cyfrowych (np. wideo, ebook, kurs online).

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia na Stronie internetowej lub drogą e-mailową i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na odległość za pośrednictwem Strony internetowej lub w drodze negocjacji prowadzonych przez Sprzedawcę i Klienta drogą e-mailową. 

9. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze Sprzedawcą

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kararabi@gmail.com

§4. Zagadnienia techniczne

1. Do korzystania ze Strony internetowej, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,

b. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

c. w przypadku niektórych Produktów (np. szkoleń online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu.

2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp Produktów, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

§5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej świadczy usługi drogą elektroniczną. 

2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: 

a. umożliwienie Klientowi treści oraz asortymentu na Stronie internetowej oraz złożenia Zamówienia bez rejestracji,

b. wyszukiwarka treści na stronie.

3. Sprzedawca za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia również odpłatne Produkty obejmujące treści cyfrowe, będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowe opisy Produktów oraz ich zakres, szczególne warunki uczestnictwa, jeśli są wymagane oraz ceny znajdują się na Stronie internetowej w opisach każdego z Produktów.

§6. Treści cyfrowe

1. Sprzedawca na pośrednictwem Strony internetowej umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §7, zawarcie umowy na odległość. Przedmiotem tak zawartej umowy są Produkty, których opis i zakres znajdują się na Stronie internetowej. 

2. W przypadku Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca świadczy usługę, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych. 

3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie usługi dostępu do treści cyfrowych (np. szkoleń online) nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. W przypadku produktu cyfrowego Klientowi po dokonaniu płatności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§7. Składanie zamówienia

1. Zamówienia na Stronie internetowej można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

2. W celu złożenia Zamówienia, należy:

a. wybrać przedmiot zamówienia i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, który kieruje do podsumowania produktów

b. kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, 

c. dokonać płatności w jednym z dostępnych trybów.

3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia, co nie dotyczy produktów cyfrowych), o której Klient jest informowany na Stronie internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do umowy sprzedaży. 

4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

5. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

§8. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na przesłaniu Klientowi, na podany w zamówieniu adres e-mail, wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do Produktu. 

2. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe odbywa się za pomocą loginu i hasła, które generuje Sprzedawca) i/lub poprzez dostarczenie w wiadomości email linku do pobrania lub dostępu do Produktu (np. link do wideo lub dostęp do pokoju webinarowego). Informacja o sposobie dostarczenia Produktu znajduje się w opisie produktu na Stronie internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia. 

3. Z chwilą pierwszego zalogowania się, treści cyfrowe stanowiące zawartość Produktu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.

4. W przypadku treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę do pobrania poprzez link w wiadomości email, rozpoczęcie świadczenia nastąpi w chwili dostarczenia Klientowi linku do treści cyfrowych. 

5. Dostęp do Produktów obejmujących treści cyfrowe może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie danego Produktu na Stronie internetowej. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Klient utraci dostęp do tych Produktów. 

6. Dostęp do Produktów, do których dostęp jest przyznawany na czas nieoznaczony, może być wyłączony przez Sprzedawcę, o czym uprzedzi Klienta przynajmniej z 30.dniowym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Klient będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§9. Prawa i obowiązki stron

1. Treści cyfrowe stanowiące element Produktów lub usług świadczonych drogą elektroniczną nie stanowią porad ani żadnej formy doradztwa. 

2. Sprzedawca może zmienić termin rozpoczęcia i zakończenia dostępu do treści cyfrowych lub świadczenia usługi drogą elektroniczną z ważnego powodu, o czym poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość na adres email podany przez Klienta w Formularzu zamówienia.

3. Klient dokonujący zakupu Produktu na rzecz innej osoby oświadcza, że jest przez niego do tego umocowany i zobowiązuje się do odebrania od niego wymaganych zgód i oświadczeń wymaganych Umową oraz przekazania treści niniejszego Regulaminu. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Konsumentów. 

4. Klient zobowiązany jest korzystać z Produktów w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

a. Korzystać nich w sposób niezakłócający korzystanie przez pozostałych użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie Strony internetowej lub serwisów, za pomocą których świadczona jest usługa, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego Konta jakimkolwiek osobom trzecim,

c. nie rozpowszechniać treści cyfrowych udostępnianych przez Sprzedawcę ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§10. Ceny oraz oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Ceny za Produkty są określone w opisach Produktów dostępnych na Stronie internetowej.

2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. w przypadku Produktów polegających na dostarczeniu treści cyfrowych – przesyłka drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mailowy,

5. Klient za swoje zamówienie może zapłacić poprzez: 

a. płatność przelewem elektronicznym,

b. lub płatność kartą.

6. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy dotyczących poszczególnych produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.

7. Z zakupem Produktu elektronicznego nie wiążą się żadne koszty dostawy. 

8. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.

§11. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu rękojmi. 

3. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu. 

4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 

5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.

6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego. 

7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§12. Odstąpienie od umowy 

Klientowi, będącemu Konsumentem, po dokonaniu płatności, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§13. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies

§14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. W sytuacji, gdy Klient nie jest Konsumentem, a podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl

§15. Prawa autorskie 

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji lub przekazały mu majątkowe prawa autorskie. 

2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Wyklucza to komercyjne wykorzystanie ww. treści przez Klienta oraz innych użytkowników. 

3. Klient zainteresowany komercyjnym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje. 

4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną. 

§16. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Sprzedawca powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy Prawa konsumenta, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

5. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 lipca 2021 r.

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies strony, zwana dalej Stroną internetową, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej oraz fanpage, a także z korzystaniem przez nich z usług oferowanych w Sklepie dostępnym na Stronie internetowej.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Karolina Rabiega, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Karolina Rabiega z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ul. Niemcewicza 3/3, kod pocztowy: 80-447, posługująca się nr NIP: 6182118413 oraz REGON: 386369648.

2. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.karolinarabiega.pl/sklep/

3. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem: https://www.karolinarabiega.pl 

4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

§ 2

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 

2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także takich rozwiązań, jak Messenger, fanpage, itd. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności: 

a. [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej za pośrednictwem Strony internetowej. Umowa ta jest podstawą przetwarzania. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń. 

b. [FORMULARZ KONTAKTOWY]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane za pomocą formularza zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.

c. [FORMULARZ DODAWANIA KOMENTARZY]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza Użytkownika (np. na blogu). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł umieścić komentarz. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika. 

4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, programiście zapewniającemu wsparcie techniczne strony internetowej) 

5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 

7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 

a. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

b. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

§ 3

Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 

a. prawo dostępu do danych 

b. prawo do poprawienia danych

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych

d. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

e. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

f. prawo do przenoszenia danych

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę. 

3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: kararabi@gmail.com

§ 4

Gromadzone informacje

1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. 

3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. 

4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej). 

5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5

Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

a. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,

b. monitorowania stanu sesji,

c. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej, 

d. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej (realizacji zamówień złożonych w Sklepie) 

e. a także w celach statystycznych i marketingowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 

2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres:kararabi@gmail.com